Περιγραφή Προϊόντος

Μορφή/Περιεκτικότητα 

  1. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg Losartan potassium.
  2. Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (κουτί 28 δισκίων).
    Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg Losartan potassium.
Φύλλο οδηγιών χρήσης