Σκοπός

Θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο η IASIS PHARMA εφαρμόζει το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των ηθικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά στις αρμόδιες αρχές ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίστηκαν μετά την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων της στην ελληνική αγορά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες.

Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ)

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον οποίο υιοθετεί και ο ΕΜΕΑ, φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τα φάρμακα.

Βασική αρχή της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι το Ιπποκρατικό «ωφελείν ή μη βλάπτειν», και συνεχής στόχος της είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Παράλληλα, η ΦΕ συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γνώσης για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.

H IASIS PHARMA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου (risk management system)

Ως Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της φαρμακοεπαγρύπνησης, οι οποίες σκοπεύουν στην ανίχνευση, το χαρακτηρισμό και την αποτροπή ή μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση φαρμακευτικών προϊόντων και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτών.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η απαίτηση για την ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου ικανοποιείται με την υποβολή στις αρμόδιες αρχές (για την Ελλάδα: στον ΕΟΦ) του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management Plan).

• Για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο plant@iasispharma.gr