Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσίαPistacia lentiscus L, resin (mastix)

Μορφή/Περιεκτικότητα

Κάψουλες (BT X 30 & FL X 90)
Κάθε κάψουλα περιέχει 350 mg  Pistacia lentiscus L, resin (mastix).

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης