Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Rabeprazole sodium 

Μορφή/Περιεκτικότητα 

Γαστροανθεκτικά δισκία (κουτί 28 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg Rabeprazole sodium.

 

Φύλλο οδηγιών χρήσης