Περιγραφή Προϊόντος

Περιγραφή Προϊόντος

Δραστική ουσία: Olanzapine

Μορφή/Περιεκτικότητα

1. Διασπειρόμενα στο στόμα δισκία (Οr.Dis.Tab) (κουτί των 28 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg Οlanzapine.
2. Διασπειρόμενα στο στόμα δισκία (Οr.Dis.Tab) (κουτί των 28 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg Olanzapine.
3. Διασπειρόμενα στο στόμα δισκία (Οr.Dis.Tab) (κουτί των 28 δισκίων).
Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg Olanzapine.

Φύλλο οδηγιών χρήσης